Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING VAN TONEELGEZELSCHAP “KAPROENKEN”

Toneelgezelschap “Kaproenken” hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en wil volop uw privacy respecteren. In deze privacyverklaring geven wij heldere en transparante informatie over welke gegevens wij verzamelen en hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

 • Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
 • Toneelgezelschap “Kaproenken” houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Dit houdt in dat:


 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze bestemd zijn;
 • wij om uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?


 • Van onze ‘effectieve (actieve) leden’ bewaren en verwerken wij: naam en voornaam / adres / e-mailadres / telefoonnummer(s) (vast en/of mobiel) en geboortedatum.
 • Van ‘sympathisanten (publiek)’ bewaren en verwerken wij: naam en voornaam / e-mailadres en adres (indien opgegeven bij reservatie).

Minderjarigen


Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijk of per mail toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.


Waartoe verwerken wij uw persoonsgegevens?


Uw persoonsgegevens worden door Toneelgezelschap “Kaproenken” verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het nakomen van onze wettelijke verplichtingen, gekoppeld aan het inzetten van onze leden.
 • Het plannen van toneelproducties en het contacteren van en communiceren met effectieve (actieve) leden om te kunnen deelnemen aan de voorstellingen/activiteiten van Toneelgezelschap “Kaproenken”.
 • Het versturen van uitnodigingen naar de sympathisanten (publiek) voor toneelproducties en eventuele activiteiten (events) die niet direct verbonden zijn aan een toneelproductie.

Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor wettelijke doeleinden en de doeleinden waarvoor wij de gegevens van u hebben verkregen.


Verstrekking aan derden


De gegevens van onze ‘effectieve (actieve) leden’, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van derde, gespecialiseerde partijen aan wie wij de volgende taken uitbesteden:

 • Het verzekeren van onze effectieve (actieve) leden
 • Lidmaatschap bij Opendoek

Met deze partijen maken we de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder geven wij de door u verstrekte gegevens noch van onze effectieve (actieve) leden noch van symphatisanten (publiek) door aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht is.


Foto- en beeldmateriaal


Bij verschillende gelegenheden maken wij foto’s en filmopnames. Dit gebeurt door effectieve (actieve) leden. Deze foto’s en films gebruiken wij voor promotionele doeleinden, dus om onze werking meer bekend te maken. Dit betekent dat het materiaal kan gepubliceerd worden op onze website en via sociale media. Je kan je hiertegen steeds tegen verzetten en wel als volgt : voor foto- en beeldmateriaal kan je op het moment zelf de fotograaf/filmer aanspreken en kenbaar maken dat je niet wil gefilmd of gefotografeerd worden. Wanneer een foto of film wordt gepubliceerd waarop je herkenbaar in beeld komt en je wil deze publicatie ongedaan maken, dan volstaat het om via mail met ons contact op te nemen. Wij behouden het recht van eventueel bijkomende informatie op te vragen om na te gaan of uw vraag rechtmatig is.


Bewaartermijn


Toneelgezelschap “Kaproenken” bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
Concreet worden de persoonsgegevens bewaard tijdens de volledige duurtijd van het lidmaatschap voor wat betreft onze ‘effectieve (actieve) leden’.
Voor onze sympathisanten (publiek) is het noodzakelijk voor de werking van onze organisatie dat wij de e-mailadressen (bestemd voor de uitnodigingen) opslaan, tenzij de uitdrukkelijke vraag komt tot uitschrijving. Deze gegevens houden niet langer bij dan noodzakelijk. We doen dit vanuit het gerechtvaardigd belang.


Beveiliging van de gegevens


Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen.

 • Alle personen die namens toneelgezelschap “Kaproenken” van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten


U hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen of die wij reeds in ons bezit hadden vóór het in voege treden op 25 mei 2018 van de General Data Privacy Regulation, afgekort GDPR.

U hebt het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of een deel ervan door ons of door één van onze medewerkers

Ook hebt u het recht om door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan u zelf of in opdracht aan een andere partij. Voor wij gehoor kunnen geven aan een dergelijk verzoek kunnen wij u vragen u te legitimeren.


Klachten


Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel
T : 022/74 48 00
E : contact@apd-gba.be


Wijziging privacyverklaring


Toneelgezelschap “Kaproenken” kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van elke wijziging zullen wij een aankondiging doen op onze website.

Als toneelgezelschap “Kaproenken” zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u, na het doornemen van onze privacyverklaring, vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten, kan dit via onderstaand adres of emailadres:

Toneelgezelschap “Kaproenken”
p/a
Zwanenstraat 16
8400 Oudenburg
emailadres : info@kaproenken.be

Scroll naar boven